Πρόσκληση 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους  2018 – Ισολογισμός ( Χρήση 2018) (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ