Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΔΑ: 6157ΩΗΨ-Β4Ι

ΕΥΛΑΛΟ, 25 –05–2018 Αριθμός Πρωτ.: 3010


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΩΝ-ΕΡΑΣΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου Δήμου Τοπείρου», εκτιμώμενης αξίας 52.732,48 € άνευ του Φ.Π.Α. 24%,

 1. 1)Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τοπείρου, Οδός: Εύλαλο, Ταχ.Κωδ.: 67200, Τηλ.: 2541352601

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           Ιστοσελίδα: www.topeiros.gr

 1. 2)Κωδικός CPV: [75252000-7]-Υπηρεσίες διάσωσης

 

 1. 3)Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

 

 1. 4)Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση του Δήμου www.topeiros.gr.

 

 1. 5)Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικήςκάλυψης της παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου του Δήμου Τοπείρου για το έτος 2018, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04-04-2018/τεύχος Α΄).

 

 1. 6)Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών καισε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 1. 7)Δικαιούμενοι συμμετοχής:Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επάγγελμα σχετικό με τηνπροκηρυχθείσα εργασία, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 1. 8)Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένουεκπροσώπου τους έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Οι προσφορές δύναται να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια της επιτροπής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

 

 1. 9)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπήςδιενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των

 


προσφορών την 10:00 π.μ.

 1. 10)Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι(6) μήνεςαπό την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

 1. 11)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 

 1. 12)Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6142.003,του προϋπολογισμού έτους 2018του ΔήμουΤοπείρου.

 

 1. 13)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2018 έως και την30/09/2018 βάσει του Π.Δ. 31/2018.

 

 1. 14)Εγγυήσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

 1. 15)Ενστάσεις:Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 3.4της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

 1. 16)Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.topeiros.gr.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μιχογλου

 

 

ΝΑΥΑΓΟΣΕΣΤΕΣ

 

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9906/07-12-2016

 

         Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για τις εξής κατηγορίες εργασιών

Εργασίες ηλεκτρολογικές
Εργασίες φανοποιίας
Εργασίες βαφής
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης   και προληπτικής συντήρησης οχημάτων
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης   και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων και και εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου)
Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.300,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε κατηγορία ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των κατηγοριών.

Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 21/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ.

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν εγκριθεί με την 77/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και με όσα ορίζονται στην 9906/07-12-2016 διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΥΛΑΛΟ 07/12/2016

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9819/05-12-2016

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2017» προϋπολογισμού 144.140,49 € με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου και των νομικών του προσώπων και με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής (χωρίς Φ.Π.Α.) την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων (http://www.fuelprices.gr). Μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο της δαπάνης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Το πρατήριο για τα καύσιμα κίνησης θα βρίσκεται σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Τοπείρου.

Η προμήθεια αφορά: (τα ενδεικτικά κόστη είναι χωρίς ΦΠΑ)

Πετρέλαιο κίνησης: 58.738,80 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 51.807,62 € (CPV 09134220-5)

Βενζίνη αμόλυβδη: 6.890,00 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 7.847,71 € (CPV 09132100-4)

Πετρέλαιο θέρμανσης: 79.700,00 λίτρα, ενδεικτικού κόστους 56.587,00 € (09135100-5)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 τη διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 08:00 π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27/12/2016 και ώρα: 14:00 μ.μ.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα είδη.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 76/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 9819/05-12-2016 διακήρυξη.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο και στο τηλέφωνο 2541068472 και στο email: texniki@topeiros.gr.

Αναλυτικά τεύχη θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου http://www.topeiros.gr/portal/ 

ΕΥΛΑΛΟ 05/12/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΔΩ           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ     

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΔΩ       

ΟΡΟΙ ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ                   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΔΩ         

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ   

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3914/01-06-2016

ΑΔΑ: ΨΨ87ΩΗΨ-Κ92

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2016» προϋπολογισμού 59.998,45 € χωρίς ΦΠΑ, 13.799,64 ΦΠΑ 23%, σύνολο 73.798,09 με ΦΠΑ 23%, για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου και των νομικών του προσώπων και με κριτήριο κατακύρωσης μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής (χωρίς Φ.Π.Α.) την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων (http://www.fuelprices.gr). Μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο της δαπάνης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Το πρατήριο για τα καύσιμα κίνησης θα βρίσκεται σε οδική απόσταση 5 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Τοπείρου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 07/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί με την 27/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 3914/01-06-2016 διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο και στα τηλέφωνα 2541068472 και 2541352601.

ΕΥΛΑΛΟ 01/06/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3915/01-06-2016

 

ΑΔΑ: 6ΗΘΔΩΗΨ-ΣΞΦ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά για τις εξής κατηγορίες εργασιών:

Εργασίες ηλεκτρολογικές
Εργασίες φανοποιίας
Εργασίες βαφής
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης οχημάτων
Εργασίες μηχανικών μερών – συστημάτων πέδησης και προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων και και εργασίες υπερκατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων και υδραυλικής φύσεως (εργασίες μηχανουργείου)
Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%.
Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε κατηγορία ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των κατηγοριών.
Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 07/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 13:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 13:00 π.μ..
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα έχουν εγκριθεί με την 26/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου και με όσα ορίζονται στην 3915/01-06-2016 διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΥΛΑΛΟ 01/06/2016

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Αναλυτική διακήρυξη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 σε μορφή PDF  πατήστε  εδώ

Ενδεικτικό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή PDF πατήστε εδώ

 

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
4) τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (ΦΕΚ 399Α') «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων»
5) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 2, 13, 15 και 31
6) την υπ.αριθ.65/2016 απόφαση του δημοτικού με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες θέσεις της παραλιακής περιοχής του δήμου μας για την τοποθέτηση ομπρελών,ξαπλωστρών και τροχήλατων αυτοκινούμενων Αναψυκτηρίων-Καντινών,με πλειοδοτική δημοπρασία και παραπέμφθηκε στην οικονομική επιτροπή ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας σύμφωνα με το αρθ.72 του ν.3852/2010.
7) την υπ.αριθ.23/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας Δήμου Τοπείρου και ορίστηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών εκμίσθωσης χρήσης παραλίων Δήμου Τοπείρου.
8) την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’ και ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ8Ο) περί «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού.»
9) την τροποποίηση της με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’ αριθμό ΔΔΠ0006856/728Β’ΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β/12-05-2015) και το άρθρο 56 τουΝ.4384/2016(ΦΕΚ 78 τ.Α 26-04-2016.
10) Η ισχύς της παραπάνω με αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» ( ΦΕΚ 578 τ. Β’), παρατείνεται σύμφωνα με το Ν.4384 άρθρο 56 (ΦΕΚ 78 τ.Α/26-04-2016) έως 30.4.2017.
11.α) την ΚΥΑ 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 (ΦΕΚ 1411/Β/30-4-2012)
11.β) το με αριθ. πρωτ. 3097/10-05-2016 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου με θέμα «Αποστολή προτεινόμενων τιμών μίσθωσης»
11.γ) το με αριθ. πρωτ. 7442/11-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ξάνθης, της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Τιμές μίσθωσης αιγιαλού-παραλίας για απλή χρήση στον Δήμο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης».
12) το με αριθ. πρωτ. 7917/24-05-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ξάνθης, της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο των διακηρύξεων..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’ και ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ8Ο), την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 και το άρθρο 56 τουΝ.4384/2016(ΦΕΚ 78 τ.Α 26-04-2016) με τα οποίο παρατάθηκε η ισχύς της , όπως περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή PDF πατήστεεδώ

 

 

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου ΔήμουΤοπείρου έτους 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας λάβει υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
3. Το ΠΔ 28/80
4. Την Υ.Α 17414 (ΦΕΚ 2215/2-10-2009)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
7. Την αριθ.1/18-01-16 με ΠΑΥ 50/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης
8.Την απόφαση 2131.16/1398/22-03-2016 του Κ.Λ .Αλεξανδρούπολης.
9. Την τεχνική έκθεση με αριθ.πρωτ.3099/10-05-2016 για την παροχή της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Τοπείρου έτους 2016»
10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Τοπείρου έτους 2016»

Ανακοινώνει


Την Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Μαγγάνων και Ερασμίου ΔήμουΤοπείρου έτους 2016», με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.200,00 ευρώ συν ΦΠΑ 23%.
Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τα παραδοτέα των παραπάνω περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από το Τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου μετά από αξιολόγηση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Τοπείρου,Ευλαλο Ξάνθης, 67100 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τοπείρου, η στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι την 13-05- 2016 και ώρα 12:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλ.2541041677 η στο mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

Για να δείτε αναλυτικά την Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 2016 σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Για να δείτε αναλυτικά την Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 2016 σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Για να δείτε αναλυτικά την Τεχνική Έκθεση παραλιών 2016 σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                       

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  1736 / 09 -03-2016    


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
 

Ο Δήμος Τοπείρου  έχοντας υπόψη:


1.     Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει
2.     Την Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
3.     Το Π.Δ. 370/96 (ΦΕΚ 199) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο….»
4.     Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα Ν. 3463/2006  
5.     Τον Ν.4281/2014  
6.     Την αριθ. 1696/08-03-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης.


      προκηρύσσει:


Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευτού  «Προμήθεια Υλικών Οδοποιίας»  προϋπολογισθείσης δαπάνης 49.876,50 (€) ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 23% για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου  Ν. Ξάνθης οικονομικού έτους 2016 και με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  21/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 11.00 π.μ έως 11.30 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου, στο Ευλαλο Ξάνθης, από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση ακύρωσης της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 28/03/2015 ημέρα Δευτέρα ίδια ώρα.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες πολίτες, Αλλοδαποί, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, πληροφορίες κα Χατζηγιαννάκου Μαρία, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Εύλαλο   09 - 03 - 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να κατεβάσετε τα έγγραφα σε μορφή PDF πατήστε :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΥΛΙΚΑ ΟΔΟ-16PROC003978178.pdf : εδώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ .pdf : εδώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf : εδώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf : εδώ

Συγγραφή Υποχρεώσεων.pdf : εδώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf : εδώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf : εδώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf : εδώ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τοπείρου, που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

001 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 8 ΜΗΝΕΣ 1
002 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
003 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΕΥΛΑΛΟ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

001

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτ
υχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών τες αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου..

002

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπήςή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

003

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και την Δευτέρα 16/11/2015 να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τοπείρου Εύλαλο Ξάνθης Τ.Κ.67200, απευθύνοντάς την στο γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν της κας Καλπάκη Θεοδούλης (τηλ. επικοινωνίας: 2541352606,52604).

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης (AΔΑ: 7IΧ8ΩΗΨ-Ψ4Γ) υπάρχει στο πρόγραμμα διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.

 

                                                                                                                      OΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                  ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ

 

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε την αναλυτική Προκήρυξη σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την συμπλήρωση της σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τις απαιτήσεις για τον χειρισμό και τις γνώσεις Η/Υ σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες της προκήρυξης σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

 

 

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Σχολικών κλήρων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Δ.Τοπειρου,

Προκηρύσσει  επαναληπτική  δημοπρασία   για την εκμίσθωση των σχολικών αγρών  όπως  περιγράφεται παρακάτω:

ΕΞΟΧΗ:
                ΘΕΣΗ                                                            ΣΤΡΕΜ.
ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ  Ν.ΑΜΙΣΟΥ                                                  34
ΑΛΗ ΠΟΤΑΜΙ Ν.ΑΜΙΣΟΥ                                                    28,742

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί :

Την  3η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ έως 11:00 π.μ  στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ  του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΕΞΟΧΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 4  της διακήρυξης θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/ΘΜΙΑΣ Δ.Τοπείρου τηλέφωνο 2541061202 και το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης  Δ.Τοπείρου  στο τηλέφωνο 2541041916 κ. ΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  Α΄/ΘΜΙΑΣ  Δ.ΤΟΠΕΙΡΟΥ


ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Ηλιόπετρας του Δήμου Τοπείρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων που περιγράφεται παρακάτω:

Αγρόκτημα: Ηλιόπετρα

Στρέμματα: 830
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος: Καλλιεργήσιμη γη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ μέχρι 12:00 μμ στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τοπείρου.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :10,00 € /στρ. ετησίως

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν :
Α) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση σύστασης παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το (1/10) του οριζομένου στην διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος ενός (1) έτους της συνολικής έκτασης , η οποία αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό, επί του μισθώματος όμως που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία για ένα έτος.
Β) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία.
Γ) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής.
(ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.
Δ) Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι Δημότης και Κάτοικος του Δήμου.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Για τον εγγυητή:
Α) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων ) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία.
Β) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής (ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς τον Δήμο δεν μπορεί να πάρει μέρος στην δημοπρασία.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.

Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος Τηλέφωνο :25410 41916

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της κτηνοτροφικής ζώνης Κεντητής για την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ


Προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που περιγράφεται παρακάτω:

Αγρόκτημα: Κεντητή
Έκταση: 10 στρέμματα
Αριθμός Τεμαχίου: ΚΑΕΚ 370101619046(τμήμα)
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι είκοσι πέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλα δέκα (10) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ μέχρι 09:30 πμ στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τοπείρου.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των:
• 10,00 € /στρ. ετησίως
• Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του δεύτερου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου έτους .

Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης .

Πληροφορίες: Στέρης Χρήστος Τηλέφωνο: 25410 41916

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση τον σχολικών κλήρων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τον σχολικών κλήρων  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Δ.Τοπειρου, προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των σχολικών αγρών όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

ΕΞΟΧΗ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 34
ΑΛΛΙ ΠΟΤΑΜΙ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 28,742

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΤΕΠΕΣ 2,5
ΚΑΦΕΛΙ 3
ΑΡ.ΤΕΜ 36(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 4) 10
ΑΡ.ΤΕΜ 59(ΠΡΩΗΝ ΝΟ 17) 16,5

ΤΟΞΟΤΩΝ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΕΝΑ ΘΑΛΑΣΙΑ 4
ΤΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 13

ΔΕΚΑΡΧΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΜΑΓΓΑΝΑ 12,5
ΔΕΚΑΡΧΟ 3,6

Ν.ΟΛΒΙΟΥ:

ΘΕΣΗ ΣΤΡΕΜ.
ΜΠΑΞΕΣ 7,5
ΚΑΠΝΟΧΩΡΑΦΑ 7
ΤΟΥΝΕΛΙ 2
ΚΡΕΜΑΣΤΗ 25

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη.
Είδος: Καλλιεργήσιμη γη .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί :

α) Την 23η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΕΞΟΧΗΣ και ΔΕΚΑΡΧΟΥ.

β) Την 26η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΔΕΚΑΡΧΟΥ.

γ) Την 27η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ έως 14:00 μ.μ στο γραφείο στης Σχολικής Επιτροπής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν.ΕΡΑΣΜΙΟΥ του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό κλήρο ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των :
- 10,00 euro /στρ. ετησίως για τα Ξερικά
- 30,00 euro /στρ. ετησίως για τα Ποτιστικά
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν :

Α) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή βεβαίωση σύστασης παρακαταθήκης ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το (1/10) του οριζομένου στην διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος ενός (1) έτους της συνολικής έκτασης , η οποία αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό, επί του μισθώματος όμως που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία για ένα έτος.

Β) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία .

Γ) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής (ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.

Δ) Βεβαίωση του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι Δημότης και Κάτοικος του Δήμου

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
Για τον εγγυητή:
Α) Βεβαίωση του Δήμου (τμήμα εσόδων ) ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου από οποιοδήποτε αιτία.
Β) Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Θαλασσιάς-Κρεμαστής (ΤΟΕΒ), ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένος προς αυτόν από οποιαδήποτε αιτία.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Όποιος έχει οφειλές από μισθώματα προς την Σχολική Επιτροπή Α΄/ΘΜΙΑΣ δεν μπορεί να πάρει μέρος στην δημοπρασία.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α΄/ΘΜΙΑΣ Δ.Τοπείρου τηλέφωνο 2541061202 και το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Τοπείρου τηλέφωνο 2541041916 κ.ΣΤΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Α΄/ΘΜΙΑΣ Δ.ΤΟΠΕΙΤΟΥ

ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε μορφή PDF πατήστε : εδώ

 

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ομάδα 7 Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6968/08-07-2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Τοπείρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ28/80 ΄΄Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ΄΄
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
3. Τις διατάξεις του N.4281/2014
4. Την αριθμ. 12/13-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης.
5. Την αρίθμ 36/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αρχικά κρίθηκε ασύμφορη η προσφορά για την ομάδα 7 του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
6. Την αριθμ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έκρινε την προσφορά για την ομάδα 7 του παραπάνω διαγωνισμού ασύμφορη και όρισε την επανάληψη του διαγωνισμού με τους όρους της υπ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της 1596/20-02-2015 διακήρυξης..

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ομάδα 7. Εργασίες επισκευής και αγοράς ελαστικών της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με έκπτωση επί τις εκατό (%) όσον αφορά εργασίες και ανταλλακτικά, προϋπολογισμού 9.756,10 χωρίς ΦΠΑ.
Το συνεργείο θα βρίσκεται εντός των ορίων του Νομού Ξάνθης.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας ανταλλακτικών και οργανωμένο συνεργείο επισκευών με την σχετική άδεια λειτουργίας.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 έως 11:00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Σε περίπτωση επανάληψης διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στο ίδο μέρος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη δημοπράτησης και να ζητήσουν διευκρινήσεις αποστέλλοντας email με σχετική αίτηση στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.topeiros.gr, ή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο τηλ. 25410-68471 & 2541068472, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΥΛΑΛΟ 08/07/2015

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη σε PDF πατήστε : εδώ

Για να κατεβάσετε το ενδεικτικό έντυπο οικομικής προσφοράς πατήστε : εδώ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2015

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 29-05-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ έναρξης δημοπρασίας και ώρα 12:00 πμ λήξης δημοπρασίας, με δικαίωμα παράτασης της ώρας λήξης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τοπείρου (στο Εύλαλο Ξάνθης).

Σε περίπτωση εντάσεων ή μη προσέλευσης ενδιαφερομένων η δημοπρασία θα επαναληφθεί εντός 3 ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η Διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο και στα Γραφεία του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τοπείρου (Υπεύθυνος κατεβάσετε Γρηγοριάδης Γιώργος) στο Εύλαλο.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Για να κατεβάσετε την πλήρη Διακήρυξη σε μορφή Word πατήστε : εδώ

Για να κατεβάσετε την πλήρη Διακήρυξη σε μορφή PDF πατήστε  : εδώ

 

 

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου