ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Ν.Ολβίου Δήμου Τοπείρου στο αγρόκτημα Π,Ολβιου»

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ.αριθ.1/2022 πρακτικό της 01/2022 απόφασης του Τοπικού Συμβούλιου Ν.Ολβιου

2. Την υπ.αριθ.12/2022 απόφαση ΕΠΖ Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ.56/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ. 188/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας

4. Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ Α’ 77/81)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 195 παρ.1&2 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)

6.Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ