ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

22023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4274/09-08-2023

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την δημόσια σύμβαση: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ» με προϋπολογισμό: 226.176,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  • CPV: [16600000-1] Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα, [43411000-7] Μηχανήματα διαλογής και κοσκινίσματος, 35125100-7 [Αισθητήρες], και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ CPV: 32344210-1 [Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας], 32344280-2 [Φορητές ασύρματες συσκευές], 34928200-0 [Περιφράξεις], 34928520-9 [Στύλοι φωτισμού], 39173000-5 [Μονάδες αποθήκευσης], 44211000-2 [Προκατασκευασμένα κτίρια], 79421000-1 [Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός από εργασίες κατασκευής]
  • Κωδικός NlJTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Παρασκευή καταληκτική ημερομηνία 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. αριθμ. 90/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 604ΓΩΗΨ-4Ω4) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου (www.topeiros.gr).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του N.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.648,00 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το υποέργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου με ΚΑ: 64-7131.002.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης είναι μέχρι 31-12-2023.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ