ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Παπασταυρινίδης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2541352621

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 Θέσεων)»

  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 257.304,60 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%)
  ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1475/17-03-2023

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής και μόνο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 ΘΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 257.304,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/04/2023 ΩΡΑ: 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.topeiros.gr.

- Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Σιαμίδης Ιωάννης, τηλέφωνο 2541068471 - 72

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.150,10 ευρώ

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ