ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Σιαμίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2541352621 / 2541068471

E-mail: infotopeirou@gmail.com

 

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΒΑΤΟΥ ΟΛΒΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3770/02-08-2022

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΒΑΤΟΥ ΟΛΒΙΟΥ» με προϋπολογισμό: 2.349.943,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

      κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 2.306.157,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

      CPV: [45231300-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

      Κωδικός NlJTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Παρασκευή 26η Αυγούστου 2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 2.306.157,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. αριθμ. 118/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΒ8ΩΗΨ-21Ψ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου (www.topeiros.gr).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του N.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 46.998,87 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου με ΚΑ: 63-7312.002.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.

 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e6s3

 

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 22PROC011038947

ΕΣΗΔΗΣ: ΑΑ Συστήματος 190850

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ