ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 4 / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Τ.Κ. : 67200


Τηλέφωνα : 2541352609-52613-52621


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Γρηγοριάδης Γεώργιος του, υπάλληλος του Δήμου Τοπείρου, ανάρτησα σήμερα 19/01/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Τοπείρου, μετά από εντολή του Δημάρχου, τους πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν: 6375/02-12-2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 4 / 2022 του Δήμου Τοπείρου, τους παρακάτω πίνακες :

1 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού- Λογιστικού

2 Πίνακας επιλογής υποψηφίων της ειδικότητας ΤΕ Οικονομικού- Λογιστικού

3 Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων της ειδικοτήτων ΤΕ Οικονομικού- Λογιστικού

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

5.ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η ανάρτηση έγινε παρουσία των παρακάτω μαρτύρων :


Ο ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ