16η Τακτική Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια ζώηςσυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασπορά του COVID-19, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απρίλη 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα      12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο: «Προτεινόμενες τιμές μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας προς τρίτους με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2021-2022».