39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 29η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:«Διαδημοτική/Διαβαθμιδική σύμβαση άρθρου 99 Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Δήμου Μύκης για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Επισκευή διαμόρφωση γηπέδου Αβάτου» του έργου «Προμήθεια τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας κι επισκευή διαμόρφωση γηπέδου Αβάτου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του από 19-10-2020 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγρoκτήματος Κοσσού Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές  διατάξεις και ειδικότερα το  άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.