7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

                                      

             

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Τρίτη τις 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α’ και στα ΝΠΙΔ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους (άρθρο 21 παρ.1 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020 σύμφωνα με το Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 3ο:«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημόσιων συμβάσεων που αφορούν το έτος 2020 σύμφωνα με το Ν.4412/2016».