9η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2021

                       

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), γ) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας,  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2021»

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημόσιων συμβάσεων που αφορούν το έτος 2021»

ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2021»

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας»

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ. αριθ. 8/2021 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΚΠΦΑ Δήμου Τοπείρου"»

ΘΕΜΑ 6ο: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΒΑΤΟΥ"»

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΒΑΤΟΥ"»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 ΘΕΣΕΩΝ)"»

ΘΕΜΑ 9ο: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"»

ΘΕΜΑ 10: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της δημόσιας σύμβασης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"»

***Η Τακτική Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com.***