ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                          

 

   Ευλαλο:27-04-2023

  Αρ.πρωτ.2241

 

 

                                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Ορφανού για πολυετή καλλιέργεια..

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθ. 04/2023 (από το πρακτικό 2/2023) απόφαση της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου

2. Την υπ.αριθ. 04/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ.35/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

4. Την υπ.αριθ. 46/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης

5. Το άρθρο 192 του 3463/2006 του ΔΚΚ

6. Την υπ.αριθ. 65/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

7. Τις διατάξεις του Π/Δ.270/81(ΦΕΚ Α’ 77/81).

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην δημοτική Κοινότητα Ευλάλου για πολυετή καλλιέργεια

με τους παρακάτω όρους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ