ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την δημιουργία εμπορικού καταστήματος γεωργικών εργαλείων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 192 του κώδικα Δήμων (ν.3463/2006)
2.Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/81 τ.Α’)
3.Την υπ.αριθ. 06/2022(ΑΔΑ:Ψ1Ψ4ΩΗ-17Τ) απόφαση ΕΠΖ Δήμου Τοπείρου
4. Το υπ.αριθ.3 πρακτικό ,θέμα 1ο του τοπικού Συμβουλίου της Κοινοτητας Ευλάλου
5. Την υπ.αριθ.36/2022(ΑΔΑ:6ΝΖΚΩΗΨ-ΘΔΚ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
6.Την υπ.αρ.59/1933 Έκθεση συντάξεως Κτηματολογίου Κοινότητας Ευλάλου
7. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Δεκάρχου με τους παρακάτω όρους
Άρθρο 1
Περιγραφή της εκμισθωμένης έκτασης
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση της Κοινότητας Ευλάλου Αγροκτήματος Δεκάρχου Δήμου Τοπείρου είναι η εξής:
1. Αγρόκτημα Δεκάρχου εμβαδόν 5.547,23, τ.μ. τμήμα του ΚΑΕΚ 370103111001
Συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο,δυτικά με αγροτικό δρόμο,ανατολικά με δημοτική έκταση και νότια με κανάλι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ