Δεύτερη Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης ( εξ΄αναβολής ) 11ης Συνεδρίασης 2023

  Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου  και ώρα 14:00 μ.μ. τακτική  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 4825/ 01-09-2023  πρόσκληση , αναβλήθηκε  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη  06  Σεπτεμβρίου 2023 , και ώρα 14:30 μ.μ.  οπότε και αναβλήθηκε και πάλι  λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Πέμπτη  07  Σεπτεμβρίου 2023 , και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 4825/ 01-09-2023  ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ