Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

 ΘΕΜΑ 2ο: Απόδοση Γ΄ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στις Σχολικές Εφορίες και στους σχολικούς τροχονόμους α΄ τρίμηνου 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης).    

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης).    

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου και έγκριση καταβολής της σχετικής δαπάνης. (Εισήγηση: Άγγελος Γιοβαννόπουλος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση χωροθέτησης μνημείου στον οικισμό Ν. Ερασμίου. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου με σκοπό την εναρμόνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                          ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ