Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 10: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 20: Απόδοση Β΄ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2024 στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου και στις Σχολικές Εφορίες. (Εισήγηση: Δήμαρχος).      

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση απολογισμού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση απολογισμού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 50: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2023 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 60: Καθορισμός τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τοπείρου σχολ. έτους 2024-2025. (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών).    

ΘΕΜΑ 70: Έγκριση κριτηρίων μοριοδότησης και καθορισμός διαδικασίας αιτήσεων επανεγγραφών και νέων εγγραφών παιδιών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών).    

ΘΕΜΑ 80: Συγκρότηση επιτροπής επιλογής, εγγραφών, διαγραφών και μείωσης η απαλλαγής τροφείων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και φροντίδας του Δήμου Τοπείρου για το σχολικό έτος 2024-2025» (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών).                                                                                                                

ΘΕΜΑ 90: Καθορισμός οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, του χρόνου έναρξης και λήψης της αρδευτικής περιόδου, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 100: Έγκριση για την  παραχώρηση  δημοτικής  έκτασης με δημοπρασία στην Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου με σκοπό την πολυετή δενδροκαλλιέργεια (ακτινίδια). (Εισήγηση: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).  

ΘΕΜΑ 110: Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 120: Διόρθωση ορίων και γεωμετρική μεταβολή γεωτεμαχίων στον οικισμό Ζηλωτή Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

ΘΕΜΑ 130: Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ αγροτεμαχίου 167 στην περιοχή αναδασμού Βανιάνου (Εισήγηση: Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).      

ΘΕΜΑ 140: Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ αγροτεμαχίου 27 στην περιοχή αναδασμού Κοσσού (Εισήγηση: Αν. Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών).      

ΘΕΜΑ 150: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τοπείρου με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

 ΘΕΜΑ 160: Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ-Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.(ΑΝ.ΡΟ. Α.Α.Ε.) (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ