Πρόσκληση 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου και του νόμιμου αναπληρωτή του για την κίνηση και διαχείριση λογαριασμών Δήμου Τοπείρου στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ