Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και του αναπληρωτή του για τα έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.(Εισήγηση:Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)   

 ΘΕΜΑ 20: Ορισμός -Εξουσιοδότηση υπεύθυνου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Δήμου

Τοπείρου και χρήστη διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και της εφαρμογής της. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 30 : Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού και αναπληρωτή του για την διαχείρισης και κίνηση του λογαριασμού ληξιπρόθεσμων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 40 : Απόδοση Α΄ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου και στις Σχολικές Εφορίες. (Εισήγηση: Δήμαρχος).   

ΘΕΜΑ 50: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων «πραγμάτων» και αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για το έτος 2024» (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 60: Έγκριση για την  παραχώρηση δημοτικής  έκτασης με δημοπρασία  στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Κεντητής με σκοπό την  κατασκευή πρόχειρου καταλύματος για τον ενσταυλισμό ζώων. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).   

ΘΕΜΑ 70 :  Έγκριση για την  παραχώρηση  δημοτικής  έκτασης με δημοπρασία στην Κοινότητα Εξοχής στο αγρόκτημα Βανιάνου με σκοπό την πολυετή δενδροκαλλιέργεια (ελιές). (Εισήγηση: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).   

ΘΕΜΑ 80: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ΄Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔ-Α.Μ.Θ.) για τη δημοτική περίοδο 2024-2028 . (Εισήγηση: Δήμαρχος).   

ΘΕΜΑ 90 : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης για την περίοδο 2024-2028. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 100 : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 110: «Ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση διαφοράς από την αγωγή της εταιρείας “ΑΦΟΙ Ε. & Σ. ΤΖΑΜΠΑΖΗ Ο.Ε.”». (Εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος).                                           

ΘΕΜΑ 120: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 4/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου με τους αναπληρωτές τους για την ανασυγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων των Δήμων Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ