Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  4η  Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: 2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση απολογισμού Έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 50 : Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2022 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 60 : Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για πολυετή καλλιέργεια(Ακτινίδια) στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 70 :Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 80 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 90 : Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων  Ροδόπης και Ξάνθης. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 100 : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους από 04-04-20023 και εντεύθεν.(Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ