Ενημέρωση επανάληψης 4ης Συνεδρίασης 2023 ( εξ΄αναβολής )

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 04 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου, που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1748/ 31-03-2023 πρόσκληση, αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023, και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 1748/31-03-2023 ημερήσιας διάταξης.