Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  17η  Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 20: Απόδοση  B΄  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ  Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στις Σχολικές Εφορίες και στους σχολικούς τροχονόμους α΄ τρίμηνου 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 30:  Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εκλογή των Υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15-4-1957 για το έτος 2023. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 40:  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τοπείρου και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Τοπείρου» (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 50:Μείωση δημοτικών τελών ανά έτος, για τους ιδιοκτήτες στειρωμενων, σημασμένων και καταχωρημένων στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) ζώων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 Ν. 4830/2021 ¨Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-πρόγραμμα <<ΑΡΓΟΣ>> και λοιπές διατάξεις¨. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 60 :Έγκριση υλοποίησης της δράσης "Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης για την  ολοκληρωμένη διαχείριση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών". (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

ΘΕΜΑ 70 :  Διόρθωση ορίων και γεωμετρική μεταβολή γεωτεμαχίων στον οικισμό Μάγγανα Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας ).

ΘΕΜΑ 80 :Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ εκτός σχεδίου γεωτεμαχίου σε δημοτική - αγροτική οδό στην περιοχή του αγροκτήματος Ερασμίου Δήμου Τοπείρου.(Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας ).

                

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ