Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2η Μαϊου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων A΄ τρίμηνο 2023.(Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3: Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς αποκλειστικής χρήσης για την διαδικασία των πληρωμών μέσω διατραπεζικού συστήματος «ΔΙΑΣ». (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς).

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς).

ΘΕΜΑ 6 : Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του εκτός σχεδίου γηπέδου με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, σε δημοτική οδό στην περιοχή οικισμού Τυμπάνου του Δήμου Τοπείρου.(Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ