Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (05)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27/04/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απάντηση Δημάρχου σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων

2. Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.» για το έτος 2011, συνολικού προϋπολογισμού 1.070.000 €

3. Αποδοχή Δωρεάς του υπ. αριθμ. 22562/2004 αγροτεμαχίου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Ολβίου, εκτάσεως 2.290 τ.μ. στο Δήμο Τοπείρου, για την δημιουργία του νέου Κοιμητηρίου του οικισμού Ν. Οβλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων

4. Έγκριση συνδρομής της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ»

5. Απόφαση πρόσληψης Υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2011

6. Υποβολή εκθέσεως εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

7. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τοπείρου»

8. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2010 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου»

9. Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2010 Σχολικών Επιτροπών Δήμου Τοπείρου

10. Απόφαση για τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σε δύο Ν.Π.Δ.Δ., Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης.

11. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου

13. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων εκμίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Βανιάνου

14. Έγκριση εξόδων κίνησης και διαμονής Δημάρχου

15. Απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου σε έργο του Ταμείου Συνοχής «Ανανεώσιμη Ενέργεια – Ηλιακή» του ΕΣΠΑ

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ