Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (04)

Εύλαλο, 04/04/2011
Αριθ. Πρωτ.: 3282

Προς:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσ. Τοπικής Κοινότητας.
Κοινοποίηση:
1) ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
2) Μ.Μ.Ε. ν. Ξάνθης
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου

Θέμα: Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 06/04/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Απόφαση για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης ‘‘Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης’’».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ