19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τοπείρου, την 20η Μαίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός όρων δημοπράτησης για  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Ορφανού για την ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Τοπείρου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»».

ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση επανυποβολής πρότασης με τίτλο «Περιβαλλοντικές δράσεις για την προβολή και προώθηση του ποταμού Νέστου στον Δήμο Τοπείρου», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού Ξάνθης».

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός όρων  δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Σχολικών κλήρων Δήμου Τοπείρου – Αγρόκτημα Κυψέλης, Μέλισσας,Δεκάρχου,Ολβίου,Δασοχωρίου,Τυμπάνου,Αγ.Αθανασίου, Κρεμαστής, Πρασινάδας»

ΘΕΜΑ 7ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο».

ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Τοπείρου, έπειτα από την υπ’αριθμ.πρωτ. 1963/18-04-2022 αιτήση μισθωτή, που αφορά στη μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος για την εκμισθωθείσα προς αυτόν Δημοτική Έκταση.»

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου και στα αγροκτήματα σχολικών κλήρων».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 185/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής βάσει γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΥΔΑΜΘ) και επαναδημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»».