ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Έυλαλο:20-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αρ.πρωτ.2412
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ- Αγρόκτημα Κυψέλης, Μέλισσας, Δεκάρχου Ολβίου,Δασοχωρίου,Τυμπάνου,Αγ.Αθανασίου,Κρεμαστής,Πρασινάδας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ Α’  77/81)
2. Τις διατάξεις  Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)
3. Τις διατάξεις Ν.3852/2010
 
4.Την υπ.αριθ.29/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
 
5. Την υπ.αριθ.71/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Τοπείρου περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ
Η προς δημοπράτηση έκταση είναι στα:
Αγροκτήματα: 
 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ