30Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο:8η Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

  ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ