9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

ΘΕΜΑ 20: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης

ΘΕΜΑ 30:Απόδοση  Γ’  Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2020 στο ΝΠΔΔ  Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου και στις Σχολικές Εφορίες.(Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση εισόδου-εξόδου σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή αγροκτήματος Τοξοτών. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 50: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισήγηση:Σιαμίδης Ιωάννης)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ