Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την αρ. 12η/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:9ΡΡ9ΟΛΤΧ-1ΔΘ) του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ από 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 μέχρι 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ‘’Κ.Π.Φ.Α.’’ Δήμου Τοπείρου, (ΤΟΞΟΤΕΣ, ΕΞΟΧΗ, ΜΑΓΓΑΝΑ, ΑΒΑΤΟ) για το σχολ. έτος 2023-2024, θα γίνονται εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών απόφαση ΦΕΚ 4249 Β΄/ 05-12-2017, άρθρο 3, δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν τα Νήπια ηλικίας 2,5 ετών (30 μηνών) ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (01/09/2023) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών (30 μηνών), αλλά και όσα συμπληρώνουν την ηλικία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. Έτους εφόσον υπάρχουν κενά θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.topeiros.gr είτε να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ

στους Παιδικούς Σταθμούς :

ΜΑΓΓΑΝΩΝ - 2541061321,

ΤΟΞΟΤΩΝ   - 2541093260,

ΑΒΑΤΟΥ     - 2541041214.

ΕΞΟΧΗΣ    -  2541094344


Οι μητέρες να ενημερωθούν σχετικά με την Ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr)


ΕΞΟΧΗ 25/05/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ