ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΥΛΑΛΟ , 12-05-2023

Αριθμ. Πρωτ:2559

Ταχ. Δ/νση       : ΕΥΛΑΛΟ

Ταχ. Κώδικας    : 67200

Πληροφορίες     : Γεώργιος Γρηγοριάδης

Τηλέφωνο         : 2541041941

Ε-mail               : :infotopeirou@gmail.com

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ναυαγοσωστική Κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών Μαγγάνων - Ερασμίου Δήμου Τοπείρου για το έτος 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των Εργασιών ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστων ακτών Μαγγάνων - Ερασμίου Δήμου Τοπειρου για την θερινή περίοδο του έτους 2023. εκτιμώμενης αξίας 117.034,72 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%.

 1. 1)Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Τοπειρου, Οδός: Ευλαλο, Ταχ.Κωδ.: 67200, Τηλ.: 2541352613,

E-mail:infotopeirou@gmail.com, Ιστοσελίδα: www…topeiros.gr

 1. 2)Κωδικός CPV: {75252000-7} – Υπηρεσίες διάσωσης
 2. 3)Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514
 3. 4)Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.topeiros.gr.
 4. 5)Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Σκοπός της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών είναι η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Τοπείρου έτους 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 04/2023 σχετική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α΄/04-04-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/Α΄/31-8-2020).
 5. 6)Εναλλακτικές προσφορές:Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. 7)Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείςθαπρέπεινασυμπληρώσουνκαιναυποβάλλουνμαζίμετηνπροσφοράτουςτοΤυποποιημένο ‘Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.
 7. 8)Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ως εξής:

-        Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 12-05-2023 ημέρα Παρασκευή.

-        Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12–05-2023 ημέρα Παρασκευή.

-        Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-05-2023 ημέρα Παρασκευή.

-        Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29–05-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00.

-        Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Tην τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 02–06-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

-        Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 193548

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 1. 9)Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 2. 10)Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 3. 11)Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 00-6142.003 Η πίστωση θα προέλθει από ιδίους πόρους και θα καλύψει τη σχετική δαπάνη στο προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2023.
 4. 12)Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την 01/06/2022 ή την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι πέραν της 30-09-2022. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
 5. 13)Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι δυο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ, 2.351,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
 6. 14)Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
 7. 15)Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.topeiros.gr.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

 

Θωμάς Μίχογλου

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2023(ΑΡΧΕΙΑ)