ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΕΥΛΑΛΟ:12-05-2023                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ            Αρ.πρωτ. 2540                    

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                               

            

                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας προς τρίτους με σύμβαση παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν.3852/2010
  2. Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
  3. Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
  4. Το Ν. 2971/01 (285 Α’) και ιδίως τα άρθρα 2 όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 24 του Ν. 4607/2019 (65 Α’) ,7, 13 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4607/2019 (65Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4688/2020 (101 Α’),και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4787/2021 (44Α’),άρθρο 15 όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4607/2019.αρθρο 16 Α όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4607/2019, 31 καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 4607/2019 (65 Α’).
    1. Την ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 1432/Β/10-03-2023)

6) Την ΚΥΑ 58782 ΕΞ 2023 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.» (ΦΕΚ 2531/Β/18-04-2023)

7) Το υπ’αριθ.12447/02-05-2023 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ για την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές Μαγγάνων -Ερασμίου Δήμου Τοπείρου ΠΕ Ξάνθης, συνοδευόμενο από την τεχνική έκθεση του Δήμου Τοπείρου που απεστάλη στον ΟΦΥΠΕΚΑ με το υπ.αριθ.πρωτ.1888/06-04-2023 έγγραφο του Δήμου Τοπείρου.

9) την υπ΄αριθ. 53/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Τοπείρου.

10) Το με αρ.πρωτ. 2065/18-04-2023 διαβιβαστικό του Δήμου Τοπείρου, της αριθ. 41/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «τιμές ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας».

11) Το υπ’ αρ. 37744 ΑΠΑ 2023/24-04-2023   έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με θέμα υποδείξεις για «Τιμές ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης».

12) Το με αριθ. Πρωτ. 40952 ΑΠΑ 2023/10-05-2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με το οποίο γίνονται υποδείξεις στο Δήμο Τοπείρου, σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ