ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ , ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2022-2023

 

Εγκρίνουν την Ανακοίνωση Επανεγγραφών και νέων Εγγραφών νηπίων από 15 Ιουνίου 2022 μέχρι 15 Ιουλίου 2022, σχολικής περιόδου 2022-2023, τα οποία κατά την 1-09-2022 συμπληρώνουν την ηλικία των 2,5 ετών (30 μηνών ) για τους Παιδικούς Σταθμούς:

                 1. ΑΒΑΤΟΥ –δυναμικότητας 15 νήπια

                 2. ΕΞΟΧΗΣ –δυναμικότητας 15 νήπια

                 3. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, –δυναμικότητας 31 νήπια

                 4. ΤΟΞΟΤΩΝ–δυναμικότητας 50 νήπια

Καθορίζουν την διαδικασία εγγραφών και επανεγγραφών και ορίζουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Προέδρου. Αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται δεκτές και μέχρι την κάλυψη αυτών σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η παρούσα Απόφαση, καθώς Περίληψη Ανακοίνωσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Κ.Π.Φ.Α. Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ στην ΕΞΟΧΗ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr και η περίληψη Ανακοίνωσης να τοιχοκολληθεί σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

Αναθέτουν στον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ