ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Ορφανού της Κοινότητας Ευλάλου για την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ.αριθ. 27/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

2. Την υπ.αριθ. 02/2022 απόφαση της δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ. 03/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου

4. Το άρθρο 195 του 3463/2006 του ΔΚΚ

5. Την υπ.αριθ..67/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων

6. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Κεντητής της Δημοτικής Ενότητας Ευλάλου του Δήμου Τοπείρου, για την δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων με τους παρακάτω όρους 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ