Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 28/7/2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση Ισολογισμού και Έκθεσης πεπραγμένων οικ. έτους 2009 της ΔΕΤΑ Τοπείρου και ορισμός ελεγκτών για την χρήση 2010
2. Τροπ/ση Προϋπ/μού και Τεχν. Προγράμματος Δήμου οικ. έτους 2010
3. Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Έργου “Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Τοπείρου”
4. Τροπ/ση Προϋπ/μού της ΔΕΤΑ Τοπείρου οικ. έτους 2010
5. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς - αθλητικούς φορείς του Δήμου
6. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δημάρχου.
7. Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλόμενων Ποσών από Χρηματικό Κατάλογο Ύδρευσης 2010 και παρελθόντων ετών, λόγω εσφαλμένης χρέωσης.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ