Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 08

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24/8/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση οικον. απολογισμού του Δ. Τοπείρου οικ. έτους 2009
2. Έγκριση τροπ/σης καταστατικού Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΑΠΗ Δ. Τοπείρου”
3. Έγκριση τροπ/σης προϋπ/σμού οικ. έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΑΠΗ Δ. Τοπείρου”
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: “Ανάπλαση χώρων οικισμών Αβάτου - Δεκάρχου - Τοξοτών”
5. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς του Δήμου.

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ