ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                              ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  56

Θέμα:  «Διακοπή μαθημάτων στα Σχολεία του Δήμου Τοπείρου, λόγω εποχικής γρίπης» .    

              Ο Δήμαρχος Τοπείρου

    Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις τοων άρθρων 58 και 94 εδάφιο 27 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α’/07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοιίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Την παρ.1του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010

3.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017

4. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 1214/10-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπάιδευσης για την διακοπή μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο Ευλάλου, στο Νηπιαγωγείο Ηλιόπετρας και στο Νηπιαγωγείο Μ. Ορφανού, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας,λόγω εποχικής γρίπης.               Αποφασίζει

Την διακοπή των μαθημάτων από την 11/02-2020 έως και την 12/02/2020 στα κατωτέρα Σχολεία, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, λόγω εποχικής γρίπης.

  1. Νηπιαγωγείο Ευλάλου
  2. Νηπιαγωγείο Ηλιόπετρας
  3. Νηπιαγωγείο Μ. Ορφανού