ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                          

 

   Ευλαλο:27-04-2023

  Αρ.πρωτ.2241

 

 

                                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Ορφανού για πολυετή καλλιέργεια..

                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθ. 04/2023 (από το πρακτικό 2/2023) απόφαση της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου

2. Την υπ.αριθ. 04/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου

3. Την υπ.αριθ.35/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου

4. Την υπ.αριθ. 46/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης

5. Το άρθρο 192 του 3463/2006 του ΔΚΚ

6. Την υπ.αριθ. 65/2022 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

7. Τις διατάξεις του Π/Δ.270/81(ΦΕΚ Α’ 77/81).

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην δημοτική Κοινότητα Ευλάλου για πολυετή καλλιέργεια

με τους παρακάτω όρους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 27/04/2023

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με το Δ΄ Σώμα Στρατού ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στρατιωτικού κλιμακίου αποτελούμενο από Πνευμονολόγο και Ουρολόγο, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και κινητή μονάδα την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην πλατεία του οικισμού Τοξοτών για δωρεάν υγειονομική εξέταση χωρίς την δυνατότητα συνταγογράφησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

.

2023 pasxa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

Έχοντας υπόψη,

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
Την υπ’ αριθμ. 37/1865/05-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΓΠΩΗΨ-ΖΩ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα πέντε (5) ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης (καταμετρητές) ως εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

 

Ενημέρωση επανάληψης 4ης Συνεδρίασης 2023 ( εξ΄αναβολής )

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», για την Τρίτη 04 Απριλίου 2023 και ώρα 14:00 τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Τοπείρου, που συγκλήθηκε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1748/ 31-03-2023 πρόσκληση, αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την Τετάρτη 05 Απριλίου 2023, και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και του αρ. 96 παρ. 3 του Ν. 3463/ 2006 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της υπ΄αριθ. πρωτ. 1748/31-03-2023 ημερήσιας διάταξης.

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την  4η  Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: 2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 30: Έγκριση απολογισμού Έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση απολογισμού Έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 50 : Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2022 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση:Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 60 : Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για πολυετή καλλιέργεια(Ακτινίδια) στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 70 :Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 80 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 90 : Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συμμετοχή του Δήμου Τοπείρου στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027 Περιφερειακών Ενοτήτων  Ροδόπης και Ξάνθης. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 100 : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους από 04-04-20023 και εντεύθεν.(Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Παπασταυρινίδης Ηλίας

Τηλέφωνο: 2541352621

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 Θέσεων)»

  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 257.304,60 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%)
  ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1475/17-03-2023

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής και μόνο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ (594 ΘΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 257.304,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/04/2023 ΩΡΑ: 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.topeiros.gr.

- Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Σιαμίδης Ιωάννης, τηλέφωνο 2541068471 - 72

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.150,10 ευρώ

Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», ανακοινώνει την διανομή των παρακάτω τροφίμων και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ, σε 3.445 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά 7.060 μέλη)  των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου & Μύκης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΡΟΙΟΝ
1 ΑΡΝΙ ΜΕ ΟΣΤΟ (1KG)
2 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG)
3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (1300 GR-2000 GR)
4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ (500 GR)
5 2394 - ΝΠ-ΦΕΤΑ (500 GR)
6 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO)
7 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR)
8 ΖΑΧΑΡΗ (1 KG)
9 ΑΛΕΥΡΙ (1KG)
10 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR)
11 ΡΥΖΙ (500 GR)
12 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 GR)
13 ΦΑΚΕΣ (500 GR)              
14 ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR)
15 ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG)
16 ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG)
17 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR)
18 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ)
19 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML)
20 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML)
21 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ (90 GR)
22 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ
23 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML)
24 2675 - ΝΠ-ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης των ιώσεων, ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή τους από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 20.03.2023, διανομή στο Δήμο Αβδήρων (σημείο διανομής ΣΕΛΕΡΟΥ-παζάρι).

Τρίτη 21.03.2023, διανομή στο Δήμο  Αβδήρων (σημείο διανομής ΓΕΝΙΣΕΑΣ-γήπεδο ποδοσφαίρου).

Τετάρτη 22.03.2023 & Πέμπτη 23.03.2023  διανομή στο Δήμο Μύκης.

Πέμπτη 23.03.2023 & Παρασκευή 24.03.2023  διανομή στο Δήμο  Τοπείρου.

Δευτέρα 27.03.2023, Τρίτη 28.03.2023, Τετάρτη 29.03.2023, Πέμπτη 30.03.2023 & Παρασκευή 31.03.2023 διανομή στο Δήμο  Ξάνθης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Drive Through

Οι ωφελούμενοι σε όλους του Δήμους θα προσεγγίζουν σημείο διανομής που θα τους υποδειχθεί μέσω sms, αποκλειστικά με όχημα ακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου:

-Να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.

-Να διέρχονται από «στάσεις» όπου θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους με την επίδειξη του ΑΜΚΑ & ταυτότητας του μέλους της αίτησης  που παραλαμβάνει, (σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου με κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής και ταυτότητα του ετέρου προσώπου) και θα συλλέγεται η υπογραφή τους υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους υπαλλήλους της εταιρείας διανομής πού να τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον χώρο του σημείου διανομής.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS.

Διευκρινίσεις & Πληροφορίες στα τηλ.: Δήμος Ξάνθης   2541084458 & 2541068813

                                                        Δήμος Αβδήρων 2541355530 & 2541355540

                                                        Δημος Μύκης 2541080928-929&2541352300

                                                        Δήμος Τοπείρου 2541352604 & 2541352606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST 14/03/2023

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Κοινοτικό Κατάστημα Τοξοτών.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Πρόσκληση 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006,του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 20: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ βάσει του με αριθμ. πρωτ. 5381/24-01-2023 εγγράφου του ΥΠΕΣ (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας ).

ΘΕΜΑ 30 : Καθορισμός ειδικοτήτων για την υποβολή αιτήματος του Δήμου Τοπείρου στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2023 (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).

ΘΕΜΑ 40: Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας)

ΘΕΜΑ 50 : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023 στον Δήμο Τοπείρου (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών σύμφωνα με το αρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου