Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών και το αρ.78 του Ν. 4954/2022 καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ 2ο: 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.(Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο: Απευθείας αγορά δομημένου ακινήτου στην Κοινότητα Αβάτου για εκπλήρωση δημοτικών σκοπών. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επί της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ευλάλου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20). (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου στην τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.                                  

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Εύλαλο, 09/08/2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.: 3903
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                           

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφορίες: Κιοσσές Ιωάννης
Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00
ΤΗΛ: 2541041220
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web : http://www.topeiros.gr

 

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

                                   Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρ.54 του Ν.4662/2020 και τις διατάξεις του άρθρ.26 του Ν. 4735/2020.
4. Την υπ’ αριθμ. 122/3844/05-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΨΩΗΨ-ΓΣ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ως εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Σιαμίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2541352621 / 2541068471

E-mail: infotopeirou@gmail.com

 

ΤΙΤΛΟΣ:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΒΑΤΟΥ ΟΛΒΙΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3770/02-08-2022

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΒΑΤΟΥ ΟΛΒΙΟΥ» με προϋπολογισμό: 2.349.943,54 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

      κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 2.306.157,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

      CPV: [45231300-8] Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

      Κωδικός NlJTS: EL512

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν Ψηφιακή υπογραφή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την ημέρα Παρασκευή 26η Αυγούστου 2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 2.306.157,32 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της με αριθ. αριθμ. 118/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΨΒ8ΩΗΨ-21Ψ) εγκεκριμένης Διακήρυξης του έργου του θέματος και να μπορούν να τα επαληθεύσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου (www.topeiros.gr).

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.2α του άρθρου 95, του Ν.4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του N.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 46.998,87 ευρώ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τοπείρου με ΚΑ: 63-7312.002.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.

 

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e6s3

 

ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ 22PROC011038947

ΕΣΗΔΗΣ: ΑΑ Συστήματος 190850

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΑΤΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι την 02–08–2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ θα γίνει στην Κοινότητα Αβάτου προγραμματισμένη διακοπή νερού (ποσίμου ύδατος) για αποκατάσταση βλάβης υδραγωγείου.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να προμηθευτούν νερό για 1 (μία) ημέρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δ/νση : Εύλαλο Ν. Ξάνθης - TK 67200
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web : http://www.topeiros.gr

Εύλαλο, 29-07-2022

Αρ. Πρωτ. 3728

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, για ανέγερση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού κέντρου, για την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων μελισσοκομίας και την προώθηση άλλων νέων καλλιεργειών αγροτικών προϊόντων στη Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 192 του κώδικα Δήμων (Ν.3463/2006).
2. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/81 τ.Α’).
3. Το υπ. αριθ. 3 Πρακτικό Θέμα 2ο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευλάλου.
4. Την υπ. αριθ. 07/2022 (ΑΔΑ:ΨΡΜΑΩΗΨ-Ρ2Ξ) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου.
5. Την υπ.αριθ.37/2022(ΑΔΑ:6Φ0ΞΩΗΨ-ΞΞΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου.
6. Την υπ. αριθ. 33/1933 Έκθεση Συντάξεως Κτηματολογίου Κοινότητας Ευλάλου
7. Την υπ.αριθ.119/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Τοπείρου περι καθορισμού των όρων της δημοπρασίας
8. Την υπ. αριθ. 95/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην δημοτική Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Ορφανού με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Περιγραφή της εκμισθωμένης έκτασης
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση της Κοινότητας Ευλάλου Αγροκτήματος Ορφανού Δήμου Τοπείρου είναι η εξής:
Αγρόκτημα Ορφανού, εμβαδόν 70.012.05 τ.μ. τμήμα ΚΑΕΚ 370102807001 ......

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών και το αρ.78 του Ν. 4954/2022 καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:Αποδοχήκαιαπόδοση κατανομής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2022 στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου και στο ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Β/ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου.(Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη, Αντιδήμαρχος).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.                                  

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3624/22-07-2022

 2024    
     
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ            

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πληροφορίες: Σιαμίδης Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2541352621 / 2541068471

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΡΓΟ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ - Β΄ ΣΤΑΔΙΟ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

CPV:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

45231300-8

 
         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3624/22-07-2022

1. Αναθέτων φορέας Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: Δήμος Τοπείρου

Διεύθυνση : Εύλαλο, ΤΚ. 67200

Τηλ. / Fax: 2541352613 / 2541352650

Email : infotopeirou@gmail.com

Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Σιαμίδης Ιωάννης (Τηλ. 2541068472 – Email: texniki@topeiros.gr)

Κωδικός NUTS: EL512

Τύπος Αναθέτοντα Φορέα: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κύρια δραστηριότητα: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

2. Πρόσβαση στα έγγραφα :

Απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα στη διεύθυνση (URL): www.topeiros.gr

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45231300-8

4. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ

5. Τίτλος έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ - Β΄ ΣΤΑΔΙΟ»

6. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στον επανασχεδιασμό του νότιου κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού του Δήμου Τοπείρου και έχει ως σκοπό να αναβαθμίσει την υφιστάμενη διάταξη και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδότηση των οικισμών του Δήμου με πόσιμο νερό. Τα προτεινόμενα έργα θα υδροδοτούν τους οικισμούς Κύρνος, Ορφανό, Εύλαλο, Δέκαρχο, Μικροχώρι, Άβατο, Ηλιοκέντημα, Παλαιό και Νέο Εράσμιο, Δασοχώρι, Μάγγανα και Δάφνη.

7.Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 4.665.703,62 ευρώ

8.Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες απ' την υπογραφή σύμβασης.

9.Προϋποθέσεις συμμετοχής:

•Δικαίωμα συμμετοχήςέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 4.665.703,62 € (Σύνολο εργασιών με ΓΕ. ΟΕ και απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

•Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

•Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

•Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

•Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

•Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 302 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 93.600,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

10. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων

11. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 Ν.4412/2016.

13. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ημερομηνία 08/08/2022, ημέρα Δευτέρα Ώρα λήξης η 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα ξεκινήσει ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στις 12/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

15. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

16. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

17. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

18. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

19. Γλώσσα διαδικασίας: Ελληνική

20.βΧρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ) και είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 10406-2021/02-03-2022 απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΜ146ΜΤΛ6-70Μ).

21. Διαδικασίες προσφυγής: : Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 18233

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: aepp@aeppprocurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

22. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου (ΑΔΑ: ΨΗ7ΦΩΗΨ-Β1Β) και την 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου (ΑΔΑ: 97ΘΒΩΗΨ-8Φ0) και αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την δημιουργία εμπορικού καταστήματος γεωργικών εργαλείων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 192 του κώδικα Δήμων (ν.3463/2006)
2.Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ 77/81 τ.Α’)
3.Την υπ.αριθ. 06/2022(ΑΔΑ:Ψ1Ψ4ΩΗ-17Τ) απόφαση ΕΠΖ Δήμου Τοπείρου
4. Το υπ.αριθ.3 πρακτικό ,θέμα 1ο του τοπικού Συμβουλίου της Κοινοτητας Ευλάλου
5. Την υπ.αριθ.36/2022(ΑΔΑ:6ΝΖΚΩΗΨ-ΘΔΚ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
6.Την υπ.αρ.59/1933 Έκθεση συντάξεως Κτηματολογίου Κοινότητας Ευλάλου
7. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου στο Αγρόκτημα Δεκάρχου με τους παρακάτω όρους
Άρθρο 1
Περιγραφή της εκμισθωμένης έκτασης
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση της Κοινότητας Ευλάλου Αγροκτήματος Δεκάρχου Δήμου Τοπείρου είναι η εξής:
1. Αγρόκτημα Δεκάρχου εμβαδόν 5.547,23, τ.μ. τμήμα του ΚΑΕΚ 370103111001
Συνορεύει βόρεια με δημοτικό δρόμο,δυτικά με αγροτικό δρόμο,ανατολικά με δημοτική έκταση και νότια με κανάλι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 26/07/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τρίτη 26/07/2022 και ώρα 09:00 π.μ.–13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Δημοτικό Ιατρείο Ευλάλου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου,στο αγρόκτημα Ορφανού για δημιουργία μονάδας διαλογής, επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθ. 03/2022 απόφαση της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου
2. Την υπ.αριθ. 04/2022(ΑΔΑ:697ΕΩΗΨ-Ω7Ι) απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τοπείρου
3.Την υπ.αριθ.28/2022(ΑΔΑ:ΨΒΤΛΩΗΨ-ΠΓΩ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
4. Το άρθρο 192 του 3463/2006 του ΔΚΚ
5. Την υπ.αριθ.78/2022 (ΑΔΑ:9ΣΛ1ΩΗΨ-7ΑΒ) απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τοπείρου περί καθορισμού των όρων.
6. Την υπ.αριθ. 95/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου περί συγκρότησης της επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81(ΦΕΚ Α’ 77/81).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου