ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 & 2 του Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/Α’ /15-09-2020).
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 83/4163/24-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΤ9ΩΗΨ-ΛΕΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού (2) δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 6. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 28-09-2020 έως Τετάρτη 30-09-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκτάσεων 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγρoκτήματος Κοσσού Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας συμβάσης έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά με βάση την τιμή».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2020

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού στο αγρόκτημα Κοσσού Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Διευθυντή Εργοστασίου SUNLIGHT στον Δήμαρχο Τοπείρου

Τον Δήμαρχο Τοπείρου, κ. Μίχογλου Θωμά επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο Ευλάλου, ο Διευθυντής Εργοστασίου SUNLIGHT κ. Κανίδης, το οποίο αποτελεί μέλος της Εταιρίας «OLYMPIAGROUP».

Ο Όμιλος Εταιριών Olympia αποτελεί ένα Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με δραστηριότητα σε 10 χώρες. Με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, πολυσχιδή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των εταιριών που τον απαρτίζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με πέντε εταιρίες (Public, SUNLIGHT, Westnet, SoftOne και Lamda Development).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, κατά την οποία και συζητήθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν στις νέες συνθήκες υγειονομικής κρίσης, ο Διευθυντής Εργοστασίου SUNLIGHT κ. Κανίδης αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά και το ιδιαίτερα δύσκολο έργο των Δήμων, παρέδωσε δωρεά πλήρους τεχνολογικού εξοπλισμού στον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Μίχογλου Θωμά.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου αφού ευχαρίστησε θερμά την εταιρία για την προσφορά της, τόνισε πως τα παραπάνω υλικά θα διατεθούν σε υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες της εποχής, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως κοινός στόχος όλων παραμένει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

2020

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Τ Ο Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Γραφείο Δημάρχου

Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - T.K. 67200

Τηλέφωνο: 2541352613

Fax: 2541352618

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web: www.topeiros.gr

 

Εύλαλο,   15 - 09 - 2020

Αρ. Πρωτ.:     3954

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΡΙΘ. (287)

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ. 2 του Ν. 4623/2019.
 3. Την υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019.
 4. Τις υπ’ αριθ. 253/31-08-2020 και 257/31-08-2020 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού του κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπου του Αντωνίου και κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ ως Αντιδημάρχους.
 5. Την αρ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσω ο ίδιος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη θα προεδρεύσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ως μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου και κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου λόγω COVID-19 από το κεντρικό Δημαρχείο στο Εύλαλο Δήμου Τοπείρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολβίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 20: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 30: «Αντικατάσταση της τέως συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Νίκου, λόγω συνταξιοδότησης, με την συμβολαιογράφο Ξάνθης Ευαγγελία Καρατζίνη, για υλοποίηση της υπ΄ αριθ. 169/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου.»  (Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση επέκτασης του έργου “e-SocialHealtCasre» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-Α Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό ΜIS 5012037 από το Δήμο Τοπείρου (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

34Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός ημερομηνίας διαξαγωγής της διαδικασίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμηση παιδικών χαρών Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ», κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».  

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση2ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση3ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμός– Ισολογισμός Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς σχετικά με την υποβολή πρότασης από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για δωρεά προς την ΚΕΔΕ - Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης».

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Εύλαλο,09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                Αριθ. Πρωτ. 3811

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 67200

ΤΗΛ     : 25413-52609

FAX     : 25413-52618

E-mail: info@topeiros.gr

Web    :http://www.topeiros.gr

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

               ΑΠΟΦΑΣΗ 279

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

   Έχονταςυπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ. 2 του Ν. 4623/2019.
 3. Την υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019.
 4. Τις υπ’ αριθ. 255/31-08-2020 και 256/31-08-2020 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού του κ. Αγγελάκη Πασχάλη του Δημητρίου και του κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν ως Αντιδημάρχους.
 5. Την αρ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη οικονομικής επιτροπής, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου, θα ασκήσω εγώ ο ίδιος.

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη θα προεδρεύει την Οικονομική Επιτροπή και ως μέλη της οικονομικής επιτροπής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Αγγελάκης Πασχάλης του Δημητρίου και κ. Χουσεΐν Ογλού Σουνάη του Χουσεΐν.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»              

Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Τελικοί πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης της Ανακοίνωσης του Δήμου Τοπείρου με αριθμό πρωτ. 3410 / 24-08-2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και το σχετικό Παράρτημα και το έντυπο για τα στοιχεία του υπαλλήλου.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσκομίσουν άμεσα και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infotopeirou@gmail.com:

 1. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπως αυτά περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα (ΚΕΦ.ΙΙ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
 2. Το συνημμένο έντυπο με τα στοιχεία του υπαλλήλου συμπληρωμένο
 3. Δημόσια έγγραφα όπου να αναγράφεται:

α. ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β. ο αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)

γ. ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και

δ. ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του υπαλλήλου

Κατεβάστε τους Τελικούς Πίνακες, το σχετικό Παράρτημα, καθώς και το Έντυπο για τα στοιχεία του υπαλλήλου:

- ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου