ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο«Έγκριση του πρακτικού 1/2020 απόφασης περί αιτήσεων δημοτών από την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Τοπείρου». 

ΘΕΜΑ 2ο«Παροχή εξουσιοδότησης στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Τοπείρου, για παράσταση και εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων του Δήμου Τοπείρου για το Νομικό Πρόσωπο, ενώπιον τουΜονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) κατά την δικάσιμο της 7ηςΟκτωβρίου 2020 ή όποτε αυτή μετ΄ αναβολή ορισθεί».

ΘΕΜΑ 3ο«Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου».

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές  διατάξεις και ειδικότερα το  άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης  αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***         
                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εύλαλο, 1 Οκτωβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολική αντικατάσταση προβολέων στο γήπεδο Θαλασσιάς

Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τοπείρου, αποτελεί θέμα προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή, γεγονός που διαφαίνεται από τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί και έχει δρομολογήσει.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ολική αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων στο γήπεδο του οικισμού Θαλασσιάς με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED. Επιπλέον, στο γήπεδο τοποθετήθηκε νέος πυλώνας φωτισμού, αφού ο προηγούμενος είχε καταστραφεί στην πρόσφατη θεομηνία. Οι καινούριοι προβολείς τύπου LED φωτίζουν συνολικά το χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα οι αθλούμενοι να προπονούνται σε καλύτερες συνθήκες, ενώ η τοποθέτησή τους ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα αθλητικών φορέων και πολιτών.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου, έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών, ανέφερε: «Η Δημοτική Αρχή, πιστή στις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις της για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων, αποδεικνύει με πράξεις το ενδιαφέρον της για τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης των δημοτών και των σωματείων της περιοχής. Το επόμενο διάστημα αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του έργου για την διαμόρφωση του γηπέδου Αβάτου και την τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας προϋπολογισμού 400.000 ευρώ περίπου, για το οποίο ο Δήμος μας έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ενώ αναμένεται και η χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του γηπέδου Ερασμίου προϋπολογισμού 150.000 ευρώ περίπου».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

gipedo thalassias1

 

gipedo thalassias2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΕΡΓΟ:Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
CPV 34144431-8, 34134000-5
 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ :4142/23-09-2020
 
 
   ΑΔΑ:   ΩΡΝΒΩΗΨ-Π1Π
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο Δήμος Τοπειρου  προκηρύσσει  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/10/2020 ΩΡΑ 15:00
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα : www.topeiros.gr.
- Πληροφορίες: Αρμόδιος  υπάλληλος : Σιαμίδης Ιωάννης , τηλέφωνο  25410-68471-72. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.600,00 ευρώ  για την ΟΜΑΔΑ Α & 820,00 ευρώ για την ΟΜΑΔΑ Β.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
                                                        
                                                                  ΕΥΛΑΛΟ   23-09-2020
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
 
 
 
 
 
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC007361949
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 & 2 του Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/Α’ /15-09-2020).
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 24 της Π.Ν.Π. 64/2020.
 4. Την υπ’ αριθμ. 83/4163/24-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΤ9ΩΗΨ-ΛΕΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού (2) δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 6. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 28-09-2020 έως Τετάρτη 30-09-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου( http://www.topeiros.gr).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκτάσεων 1.073.686 τ.μ. των αριθ. 55α & 114α γεωτεμαχίων αγρoκτήματος Κοσσού Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 4ο: «Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας συμβάσης έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Τοπείρου» κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά με βάση την τιμή».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2020

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο Εύλαλο, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1Ο: «Έκφραση γνώμης για την εκμίσθωση έκτασης με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού στο αγρόκτημα Κοσσού Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 2Ο: «Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκής Αγοράς».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Διευθυντή Εργοστασίου SUNLIGHT στον Δήμαρχο Τοπείρου

Τον Δήμαρχο Τοπείρου, κ. Μίχογλου Θωμά επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, στο Δημαρχείο Ευλάλου, ο Διευθυντής Εργοστασίου SUNLIGHT κ. Κανίδης, το οποίο αποτελεί μέλος της Εταιρίας «OLYMPIAGROUP».

Ο Όμιλος Εταιριών Olympia αποτελεί ένα Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με δραστηριότητα σε 10 χώρες. Με σύγχρονους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, πολυσχιδή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των εταιριών που τον απαρτίζουν και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με πέντε εταιρίες (Public, SUNLIGHT, Westnet, SoftOne και Lamda Development).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, κατά την οποία και συζητήθηκαν αρκετά θέματα που αφορούν στις νέες συνθήκες υγειονομικής κρίσης, ο Διευθυντής Εργοστασίου SUNLIGHT κ. Κανίδης αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά και το ιδιαίτερα δύσκολο έργο των Δήμων, παρέδωσε δωρεά πλήρους τεχνολογικού εξοπλισμού στον Δήμαρχο Τοπείρου κ. Μίχογλου Θωμά.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου αφού ευχαρίστησε θερμά την εταιρία για την προσφορά της, τόνισε πως τα παραπάνω υλικά θα διατεθούν σε υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες της εποχής, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως κοινός στόχος όλων παραμένει η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

2020

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ   Τ Ο Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Γραφείο Δημάρχου

Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - T.K. 67200

Τηλέφωνο: 2541352613

Fax: 2541352618

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web: www.topeiros.gr

 

Εύλαλο,   15 - 09 - 2020

Αρ. Πρωτ.:     3954

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΑΡΙΘ. (287)

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ. 2 του Ν. 4623/2019.
 3. Την υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019.
 4. Τις υπ’ αριθ. 253/31-08-2020 και 257/31-08-2020 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού του κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπου του Αντωνίου και κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ ως Αντιδημάρχους.
 5. Την αρ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσω ο ίδιος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη θα προεδρεύσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ως μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κ. Κουτσομιχάλης Χαράλαμπος του Αντωνίου και κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 και την υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 10: Αλλαγή χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου λόγω COVID-19 από το κεντρικό Δημαρχείο στο Εύλαλο Δήμου Τοπείρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Ολβίου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 20: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 30: «Αντικατάσταση της τέως συμβολαιογράφου Ξάνθης Γιαννούλας Νίκου, λόγω συνταξιοδότησης, με την συμβολαιογράφο Ξάνθης Ευαγγελία Καρατζίνη, για υλοποίηση της υπ΄ αριθ. 169/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου.»  (Εισήγηση: Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 40: Έγκριση επέκτασης του έργου “e-SocialHealtCasre» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-Α Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA και κωδικό ΜIS 5012037 από το Δήμο Τοπείρου (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς , για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.

34Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου